PLE DE BUITS

Granollers, 2007

Client

GRANOLLERS PROMOCIONS

 

Dades

Sòl: 799 m2s

Sostre habitatge protegit: 3.807 m2st

Nº Habitatges protegits: 44

Sostre activitats: 799 m2st

Sostre sota rasant: 1.598 m2st

Pressupost: 2.299.771 €

 

Treball

Concurs restringit - guanyat

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obres de 44 habitatges de Protecció Oficial, locals comercials i aparcaments a la Rambla de Marie Curie.

 

La matriu provinent del planejament produeix un veritable cub de 22 m. de costat, suspès sobre la planta comercial, i connectat a l'edificació existent per un cos secundari. El tancament revestit amb un aplacat de peces lleugeres amb aleatòria disposició de forats, desdibuixant la vertical gravitatòria, reforça la "cubicitat" resultant.