top of page

LA SARDANA

Esplugues de Llobregat, 2007

Client

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES

 

Dades

Sòl: 2.965 m2s

Sostre habitatge lliure: 10.664 m2st

108 habitatges lliures

Sostre HPO: 2.192 m2st

30 habitatges HPO

Sostre activitats: 296 m2st

Sostre sota rasant: 10.520 m2st

Pressupost: 12.937.108 €

 

Treball

Projecte d’Urbanització, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obres de 108 habitatges 

lliures i 30 habitatges protegits, locals comercials i aparcaments. Modificació de PGM aprovada definitivament el 2005

 

La volumetria de cossos simples resol les tensions provinents de la inserció urbana, 

establint-se continuïtats amb les alineacions dels edificis de l'entorn. Els dos edificis  lineals i la torre combinen fronts oberts amb balcons i de caire més cec amb obertures 

puntuals. S'introdueixen contrapunts diagonals que trenquen el rigor de la composició estrictament horitzontal-vertical, en l'ús del vidre tractat en balcons o amb el joc dels especejaments en la façana posterior del bloc lineal que dóna front al jardí compartit amb la torre.

bottom of page