PLA DIRECTOR ARES 

Baix Llobregat, 2009

Client

Incasol

 

Dades

11 nous barris

Superfície total de 1.842.000 m2

 

Treball 

Pla Director de les Àrees Estratègiques del Baix Llobregat 2009

Direcció i organització de 21 equips redactors per projectar 11 nous barris

                                                             

L’àmbit d’aquest Pla Director Urbanístic de les ARE del Baix Llobregat, ve emmarcat pel document “Objectius i propòsits dels Plans Directors Urbanístics de les Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya pel quadrieni 2008-2011” aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 18/02/08.

Aquestes 11 ARE afecten directament a onze municipis. A efectes territorials, dins de la comarca del Baix Llobregat les podem agrupar en tres sectors:

Nord: Correspon a la subcomarca que pivota en torn a Martorell

Ponent: Correspon a municipis de la vall baixa i del delta situats a ponent del Llobregat.

Llevant: Correspon a municipis situats a llevant del Llobregat.

La finalitat d’aquest PDU és desenvolupar el Decret Llei 1/2007 de 16 d’Octubre de “Mesures urgents en matèria urbanística en les 11 ARE del Baix Llobregat”. Tenint en compte 3 objectius específics: gestionabilitat, consens i qualitat.