top of page

PLA DIRECTOR ARES 

Baix Llobregat, 2009

Client

Incasol

 

Dades

11 nous barris

Superfície total de 1.842.000 m2

 

Treball 

Pla Director de les Àrees Estratègiques del Baix Llobregat 2009

Direcció i organització de 21 equips redactors per projectar 11 nous barris

                                                             

L’àmbit d’aquest Pla Director Urbanístic de les ARE del Baix Llobregat, ve emmarcat pel document “Objectius i propòsits dels Plans Directors Urbanístics de les Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya pel quadrieni 2008-2011” aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 18/02/08.

Aquestes 11 ARE afecten directament a onze municipis. A efectes territorials, dins de la comarca del Baix Llobregat les podem agrupar en tres sectors:

Nord: Correspon a la subcomarca que pivota en torn a Martorell

Ponent: Correspon a municipis de la vall baixa i del delta situats a ponent del Llobregat.

Llevant: Correspon a municipis situats a llevant del Llobregat.

La finalitat d’aquest PDU és desenvolupar el Decret Llei 1/2007 de 16 d’Octubre de “Mesures urgents en matèria urbanística en les 11 ARE del Baix Llobregat”. Tenint en compte 3 objectius específics: gestionabilitat, consens i qualitat.

bottom of page